Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahenta WnD Sp. z o.o. w związku z zawarciem umowy o zachowanie poufności (NDA)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WnD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej WnD Sp. z o.o. lub Administrator) z siedzibą w Rąbieniu, ul. Sucha 1/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail recepcja@wnd.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: privacy@wnd.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  – w celu wykonania umowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej RODO);- w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WnD Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu WnD Sp. z o.o. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz WnD Sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe lub doradcze.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WnD Sp. z o.o.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych jest wymagane przez WnD Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością wykonania umowy.