Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na podstawie umowy o pracę.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WnD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej WnD Sp. z o.o. lub Administrator) z siedzibą w Rąbieniu, ul. Sucha 1/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

2) Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e – mail recepcja@wnd.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na WnD Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WnD Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem WnD Sp. z o.o. jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WnD Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WnD Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz WnD Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, podmioty wykonujące badania poziomu kompetencji, podmioty świadczące usługi doradcze lub konsultacyjne w związku z prowadzonym aktualnie procesem rekrutacyjnym, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez WnD Sp. z o.o., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 2 lat. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WnD Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WnD Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu określonym w punkcie 3 d ) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych WnD Sp. z o.o. prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, w tym Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.