Klauzula informacyjna dot. Monitoringu wizyjnego

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest WnD sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Sucha 1/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki (dalej: Administrator).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail recepcja@wnd.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, pracowników i gości, a także wykrywanie czynów przestępczych, zapobieganie im i ich ściganie oraz – w przypadku kamer znajdujących się na terenie hal produkcyjnych – nadzorowanie pracy produkcji.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz dostawcom i serwisantom systemów CCTV (monitoringu), podmiotom świadczącym usługi prawne, organom ścigania i sądom.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 dni od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.