Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach prowadzenia komunikacji

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WnD Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Sucha 1/3 , 95-070 Aleksandrów Łódzki, dalej: Administrator lub WnD.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail recepcja@wnd.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby WnD sp. z o.o.. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: privacy@wnd.com.pl
3. Państwa dane kontaktowe oraz inne dane przekazane przez Państwa w związku z korespondencją tradycyjną (adres), elektroniczną (np. e-mail) lub telekomunikacyjną (telefon) są przetwarzane:
a) w celu prowadzenia komunikacji np. składania zamówień, udzielania odpowiedzi, przesyłania informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu możliwości sprawnego porozumiewania się z WnD we wszystkich interesujących Państwa sprawach (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679, dalej RODO) lub niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez Państwa z WnD (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) w celu przekazywania Państwu informacji marketingowych, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wówczas nasz prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem i promocją naszej marki w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody na komunikację za pośrednictwem telekomunikacyjnych lub elektronicznych urządzeń końcowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) w przypadku gdy zostali Państwo wskazani jako osoby kontaktowe w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwa pracodawcą a WnD sp. z o.o. – w przypadku, gdy Państwa dane zostały nam udostępnione przez Państwa pracodawcę (podmiot zatrudniający) jako osób kontaktowych w celu wykonania umowy zawartej między Państwa pracodawcą a WnD Sp. z o.o. Zakres Państwa danych przetwarzanych przez WnD obejmuje imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WnD Sp. z o.o. oraz Państwa pracodawcy polegający na umożliwieniu wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w przypadku, gdy są Państwo pełnomocnikami lub reprezentują Państwo podmiot trzeci Państwa dane wskazane w umowie, pełnomocnictwie lub właściwym rejestrze KRS lub CEIDG będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy reprezentowanym podmiotem a WnD – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes WnD Sp. z o.o. oraz reprezentowanego podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – więcej informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych dostępnych jest tutaj
e) w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim podmiotom reprezentującym WnD na właściwym rynku, dostawcom systemów informatycznych i usług IT umożliwiającym komunikację, operatorom pocztowym i kurierom podmiotom świadczącym usługi prawne, marketingowe, księgowe lub doradcze, w tym Oknoplast sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie.
5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji lub wykonywania umowy, jeżeli została zawarta. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Jeżeli dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu.
6. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla innych celów, związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, WnD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na adres privacy@wnd.com.pl
8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych może uniemożliwić prowadzenie z Państwem korespondencji.
10. Więcej informacji dostępnych jest na https://www.wnd.com.pl/polityka-prywatnosci/

6) Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych może uniemożliwić prowadzenie z Państwem korespondencji.