Klauzula informacyjna WnD Sp. z o.o. wobec pełnomocników i reprezentantów kontrahenta

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest WnD Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu,
ul. Sucha 1/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki, dalej: Administrator lub WnD
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail recepcja@wnd.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby WnD sp. z o.o.. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: privacy@wnd.com.pl
3) Państwa dane osobowe zostały udostępnione WnD Sp. z o.o. przez podmiot, którego Państwo reprezentują. Dane osobowe są dodatkowo weryfikowane/pobierane z KRS lub z CEIDG, o ile dane pełnomocnika zostały tam ujawnione.
4) Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez WnD Sp. z o.o. obejmuje: imię i nazwisko, pełnioną funkcję, podpis, a w przypadku pełnomocników – także dane zawarte w treści pełnomocnictwa udostępnionego Administratorowi w celu potwierdzenia umocowania np. numer pełnomocnictwa, datę jego wystawienia, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, adres zamieszkania pełnomocnika, o ile dane takie znajdują się w dokumencie pełnomocnictwa.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy pomiędzy WnD Sp. z o.o. a podmiotem, którego Państwo reprezentują. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy z reprezentowanym przez Państwa podmiotem, a także ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej RODO).
6) Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz WnD Sp. z o.o. usługi niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z podmiotem, w którego imieniu Państwo działają, w tym agentom lub reprezentantom WnD w Państwa kraju, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe lub doradcze, w tym Oknoplast sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WnD Sp. z o.o. Po tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
8) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9) Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
10) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.