REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WND SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W RĄBIENIU ( DALEJ: REGULAMIN)

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisach internetowych w domenie wnd.com.pl, wnd-fenster.de, wndfenetres.fr, finestrewnd.it, wnd-okna.cz, wnd-okna.sk i wndablakok.hu (dalej: Serwis) oraz zasady ochrony danych osobowych i prywatności Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, chyba że został ustanowiony odrębny regulamin dotyczący danej Usługi, który stanowi inaczej.
3. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem.
4. Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o Regulamin poprzez korzystanie ze stron internetowych w domenie wnd.com.pl, wnd-fenster.de, wndfenetres.fr, finestrewnd.it, wnd-okna.cz, wnd-okna.sk lub wndablakok.hu
5. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
6. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje opisanych poniżej warunków korzystania z Serwisu, powinien niezwłocznie zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu oraz usunąć wszelkie informacje lub dane pozyskane w związku ze skorzystaniem z Serwisu.
7. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

– WnD – WnD sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, pod adresem: ul. Sucha 1/3, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416020, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6793080935.
– Usługobiorca – osoba korzystająca z Usług WnD w Serwisie, objętych Regulaminem.
– Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez WnD na rzecz Usługobiorców w Serwisie w oparciu o Regulamin.
– Materiały – wszelkie materiały, nazwy, rysunki, filmy, loga, treści lub ich części znajdujące się w Serwisie.
– Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

II. Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych i warunki ich świadczenia
1. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności cenniki, warunki dostawy, zasady promocji, mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność WnD, ofertę handlową WnD i służyć promowaniu towarów i usług przez WnD. Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące dla WnD. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 polskiego Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w Serwisie przedstawiane są przez WnD z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów, w szczególności w zależności od rodzaju i ustawień komputera Usługobiorcy. W związku z powyższym ewentualne drobne odstępstwa od kolorystyki lub wizerunku towaru zamieszczonego w Serwisie nie stanowią podstawy do reklamacji. Miarodajne dla ustalenia właściwości zamówionych towarów są przede wszystkim dane określone w umowie zawartej z WnD albo jej dystrybutorem, w tym w specyfikacji zamówienia stanowiącej integralną część takiej umowy. WnD nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z polegania wyłącznie na treści Serwisu.
3. Wszelkie zdjęcia zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty wygląd towarów, kolorów lub innych elementów znajdujących się na zdjęciu może odbiegać od ich prezentacji na zdjęciu.
4. WnD zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie niektórych towarów i w razie konieczności użycia surowców zastępczych, które jednak nie spowodują istotnego pogorszenia jakości i nie wpłyną znacząco na wygląd i funkcję danego towaru. WnD zastrzega sobie także prawo sprzedaży towarów po innych cenach niż określone w Serwisie, w przypadku wystąpienia błędów, zmiany stawek podatku VAT bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. Towary WnD sprzedawane są wyłącznie na indywidualne zamówienia. Usługobiorca powinien – przed zamówieniem towaru – zweryfikować wszystkie cechy towaru w WnD lub u dystrybutora WnD, w tym w szczególności cenę towaru, jego właściwości, kolor, dostępność oraz możliwość montażu w pomieszczeniu/budynku Usługobiorcy.
5. WnD dokłada starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Oknoplast nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność bądź przydatność informacji zawartych w Serwisie do określonych celów. Ryzyko związane z wykorzystywaniem tych informacji ponosi wyłącznie Usługobiorca. WnD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, koszty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może ponieść Usługobiorca w związku z korzystaniem z informacji ukazujących się w Serwisie.
6. Korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w szczególności możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów i informacji (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, nie wymaga rejestracji.
7. Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
8. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Usługobiorcy powinni:
a. dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; rozdzielczość ekranu – minimalna to 1024 x 768 pikseli,
b. posiadać konto e-mail, o ile dana Usługa tego wymaga.
9. Korzystanie z określonych aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Sliverlight oraz akceptacji plików cookies, o czym WnD informuje w Serwisie.
10. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od WnD i nie są kontrolowane przez WnD, w szczególności inne strony internetowe mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, z którymi Usługobiorca powinien się zapoznać przed odwiedzeniem jakiekolwiek strony internetowej na podstawie linków zamieszczonych w Serwisie. Linki do innych stron internetowych są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. WnD nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony internetowe albo gromadzone za ich pośrednictwem.
11. WnD zastrzega sobie możliwość przejściowego ograniczenia dostępu do Serwisu w przypadku awarii serwera lub z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnej konserwacji, przeglądu lub rozbudowy serwera lub Serwisu.
12. WnD zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia dowolnego rodzaju Materiału lub aplikacji zamieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania.

III. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. przeglądanie informacji i materiałów zamieszczonej w Serwisie).
2. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

IV. Zasady korzystania z Serwisu
1. Zabronione jest:
a. zamieszczanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji, danych, materiałów lub treści za pośrednictwem niniejszego Serwisu, które mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub które mogą spowodować naruszenie praw innych osób,
b. korzystanie z oprogramowania, programów lub urządzeń do zakłócania lub próby zakłócenia działania lub funkcjonalności Serwisu lub Usług, w tym między innymi poprzez przesyłanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy,
c. zmienianie lub modyfikowanie wyglądu lub układu Serwisu lub kodu źródłowego strony internetowej na której Serwis się znajduje,
d. tworzenie hiperłączy do Serwisu, bez uprzedniej pisemnej zgody WnD.
2. WnD zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu, w przypadku gdy stwierdzi (zgodnie z własnym uznaniem), że Usługobiorca dopuścił się naruszenia niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż Serwis jest lub może zostać wykorzystany przez Usługobiorcę do nadużyć lub jest wykorzystywany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy Usługobiorca:
a. wykorzystuje Serwis lub Usługi do rozpowszechniania treści wulgarnych lub o charakterze obraźliwym, rasistowskim, pornograficznym lub innym mogącym naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje lub
b. wykorzystuje Serwis do rozsyłania niezamówionych informacji handlowych lub treści reklamowych lub promocyjnych lub
c. dopuszcza się zachowań opisanych w ppkt. 1 lub
d. dopuszcza się zachowań innych niż opisane w ppkt. a-c powyżej, grożących WnD, innemu Usługobiorcy lub osobie trzeciej szkodą.
3. Usługobiorca nie jest uprawniony do:
a. korzystania z aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z funkcjami aplikacji lub programu, zarówno podczas korzystania z nich, jak i przy użyciu obcego oprogramowania lub aplikacji niebędących częścią Serwisu,
b. korzystania z aplikacji lub programów znajdujących się w Serwisie w celu stworzenia nowego oprogramowania lub innej formy technologii opierających się na podstawowych funkcjach aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie lub korzystających z ich funkcji na dowolnym etapie projektowania lub testowania nowego oprogramowania lub innej formy technologii,
c. wykorzystywania aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w celu komercyjnym oraz w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych.

V. Zasady odpowiedzialności
1. WnD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, bezpośredniej lub pośredniej, związanej z korzystaniem z Serwisu, w tym z tytułu utraty programów lub danych umieszczonych w systemie informatycznym Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, służących zapewnieniu, aby wszelkie Materiały lub aplikacje pobierane z Serwisu i następnie wykorzystywane przez Usługobiorcę nie były zainfekowane wirusem, robakiem czy jakimkolwiek innym szkodliwym elementem.
2. Usługobiorca korzysta z informacji, Materiałów i aplikacji zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność. WnD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, koszty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może ponieść Usługobiorca w związku z korzystaniem z Serwisu.
3. WnD nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, za opóźnienia w zaktualizowaniu informacji lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za szkody lub straty wynikłe z ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w połączeniu z Serwisem, dostawami energii elektrycznej lub usługami telefonicznymi bądź wadliwym funkcjonowaniem sieci internetowej, lub też jakąkolwiek inną przyczyną, na którą WnD nie ma wpływu.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać za pomocą listu poleconego na adres WnD sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Sucha 1/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@wnd.com.pl.
2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w sposób wskazany w ppkt. 1 powyżej.
3. Usługobiorca powinien złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia ujawnienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres poczty/adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez WnD.
6. O decyzji WnD Usługobiorca zostanie powiadomiony na adres podany w liście poleconym lub na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

VII. Przetwarzanie Danych osobowych
W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu, WnD zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych Usług, a także informacje o aktywności Usługobiorcy w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę znajdują się tutaj.

IX. Ochrona praw własności intelektualnej
1. Wszelkie aplikacje, programy lub Materiały lub ich części znajdujące się w Serwisie, a także wszelkie inne elementy Serwisu oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich układ i wygląd wraz z kodem źródłowym, oraz odpowiednie prawa własności intelektualnej ich dotyczące (w tym, między innymi, wszystkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej), stanowią wyłączną własność WnD, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane przy danej aplikacji, programie, Materiale lub ich części.
2. Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej do aplikacji, programów lub Materiałów lub wszelkich innych elementów Serwisu oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich układu i wyglądu wraz z kodem źródłowym.
3. WnD udziela Usługobiorcy, na czas zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej co do terytorium licencji na używanie aplikacji, programów i Materiałów znajdujących się w Serwisie wyłącznie na potrzeby użytku osobistego Usługobiorcy.
4. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie obejmuje prawa do:
a. modyfikowania Materiałów,
b. udzielania dalszych licencji na aplikacje, programy lub Materiały znajdujące się w Serwisie,
c. sprzedaży, użyczenia lub innej formy przekazania osobie trzeciej jakichkolwiek aplikacji, programów lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie,
d. reinżynierii, dekompilacji, deasemblacji, wprowadzania poprawek, modyfikacji, tłumaczenia, przeprowadzania jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego Serwisu lub aplikacji lub programów znajdujących się w Serwisie oraz tworzenia produktów i programów pochodnych w stosunku do Serwisu, aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie.
5. Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, reprodukowanie, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja Materiałów w całości jak i w części, w jakimkolwiek innym celu niż wskazany w ppkt. 2 powyżej, bez wcześniejszej pisemnej zgody WnD.
6. Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja, sprzedaż jakichkolwiek elementów Serwisu lub strony internetowej, ich układu, wyglądu lub kodu źródłowego, w całości jak i w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody WnD.

X. Postanowienia końcowe
1. WnD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki Usługobiorcy nabyte przed zmianą Regulaminu. Przed skorzystaniem z Serwisu Usługobiorca winien zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Każde kolejne skorzystanie z Serwisu, które będzie nosiło datę późniejszą od daty zamieszczenia w Serwisie zmienionego Regulaminu, będzie uważane za zgodę Usługobiorcy na zasady zawarte w treści zmienionego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.